Đố ai:

Nghe theo tiếng gọi Cần Vương
Dấy binh chống Pháp lẫy lừng bao nơi
Bị giặc trảm vẫn vang lời:
Nước Nam còn cỏ còn người đánh Tây?