Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Nước tung trắng xóa bãi bờ
Sông gì giong ruổi một đàn ngựa phi?

Đố là sông gì?