Câu đố tổng hợp:

Nghe tên tưởng ác thú
Gặp rồi hóa bạn thân
Bao chuyện xa chuyện gần
Nó mách em biết hết?
Là chữ gì?