Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Có người Hà Tĩnh mặt đen
Từng chiêu binh mã đứng ra chống tàu,
Nghệ An chiếm được buổi đầu
Tấm gương trung dũng đời sau lưu truyền