Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Không sông, không biển, chẳng hồ
Thân chứa đầy nước, réo kêu ầm ầm?

Đố là gì?