Câu đố về thức ăn:

Nghe tên là thứ thịt ăn
Dẻo trong, nhiều lớp, ai mà chẳng ưa?