Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Không phải bò
Không phải trâu
Uống nước ao sâu
Lên cày ruộng cạn.
(Là gì?)