Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi gì vạn cổ còn xanh
Ngày xưa Lê Lợi dấy binh diệt thù?