Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Nghề gì chỉ dẫn ngọn ngành
Khi thì dựng kịch, khi thì làm phim?