Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Biển toàn cát trắng, nước xanh
Muốn ra thăm biển, dốc cao lết dín?