Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Đêm đêm dưới ánh đèn màu
Người ta ca hát còn tôi ôm đàn?