Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Ngày đêm sóng biển vỗ về
Quê em Tiền Hải, Thái Bình bãi chi?