Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Muốn cho nước mạnh, dân giàu
Tâu vua xin chém bảy đầu ruột dân?