Câu đố về đồ vật:

Có đồi, có núi, có sông
Năm châu có cả, nhưng không có người