Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ngàn Tây nổi áng phong trần
Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên?