Đố ai:

Ngàn năm Bắc thuộc xót xa
Bạch Đằng chiến tích ai mà dễ quên
Công ông góp sức xây nền
Mở trang độc lập kỷ nguyên nước nhà?