Da nâu nằm dưới đất sâu,
Nhờ tôi mà đất thêm màu tốt tươi.

Da nâu nằm dưới đất sâu, Nhờ tôi mà đất them màu tốt tươi.