Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Năm xưa giã đất Kinh kỳ.
Về nơi núi ấy lập chùa giảng kinh?