Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Năm ông ngồi lại một bàn
Ông lo việc nước, ông toan việc nhà
Bốn ông chịu tuổi lên ba
Còn một ông già, chịu tuổi lên hai?