Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Muốn về vườn trái Lái Thiêu
Nổi danh lắm quá nhiều cây, nơi này