Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Đưa người sang Nhật học hành
Đông Du hoạt động do ai đứng đầu?