Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Muốn lên đỉnh núi đẹp xinh
Phải vượt vách đá, lại thêm ba đèo
Xưa vua Thiệu Trị qua đây
Làm thơ bia khắc đề tên núi này?