Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Muốn đậm thì mút
Muốn dài thì gọt,
Cứng quá là hư,
Mềm cũng không tốt.
(Là cái gì?)