Câu đố về thực vật:

Có lá có vỏ không bì
Chia năm sẻ bảy vẫn thì là tôi
Là cây gì?