Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Muốn cho nước mạnh, dân giàu
Tâu vua xin chém bảy đầu mọt dân
Mũ cao áo rộng không cần
Lui về ẩn chốn sơn lâm một mình.
(Là ai?)