Chẳng thủ trưởng, chẳng thủ kho

Cũng thủ nhưng lại chỉ lo thủ thành???