Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Muốn ăn cơm tấm, canh cần
Thì về Trinh Tiết chăn tằm với anh?