Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Không ai đắp mà cao
Không ai đào mà sâu
Không ai trêu mà khóc
Không ai chọc mà đui.
(Là những gì?)