Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Mười người thợ
Lo đỡ mọi bề.
(Là gì?)