Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Mùa nào lá rụng đầy sân
Khiến cho thi sĩ, văn nhân động lòng?

Đố là gì?