Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Một, xin rửa sạch thù nhà
Hai, xin đem lại nghiệp xưa vua Hùng
Ba, kẻo oan ức lòng chồng
Bốn, xin vẻn vẹn sở công linh này?