Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cầu gì mang một nguyên âm
Dáng như hai chữ “en-lờ” gặp nhau?