Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Một thân mang lấy hai cành
Cầm, lấy, xách, vịn chẳng giành chẳng tranh?