Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Ba mươi con nhốt một lồng
Hai mươi trụi lủi, có mồng mười con?

Đố là gì?