Câu đố tổng hợp:

Một ông cầm hai cây sào
Đuổi đàn cò trắng chạy vào trong hang
Đây là hành động gì?