Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Một người giết chết
Một người cứu sống
Một người nhổ lên
Một người vùi xuống
Một người nắm đầu
Một người nhận gốc?