Đố ai:

Nghe tên ngỡ già lắm
Nổi danh tướng nhà Trần
Câu chuyện ngồi đan sọt
Sáng mãi sách tiền nhân?