Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đèo gì sao chẳng chịu xuôi
Năm xưa in dấu Huyện Bà Thanh Quan?