Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Một mẹ sinh được vạn con
Rạng ngày chết hết chỉ còn một cha.
Mặt mẹ tươi đẹp như hoa
Mặt cha nhăn nhó chẳng ma nào nhìn.
(Là gì?)