Câu đố về đồ vật:

Một cột bám lấy sáu kèo
Dây tơ chỉ lụa rồng leo tứ bề?