Câu đố về thức ăn:

Một cái chẳng gọi là bao
Ngàn cái cũng gọi không nhiều là sao?