Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ba lần ở ẩn Chí Linh
Mười năm khởi nghĩa, tan tành giặc Minh?