Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Một anh giỏi nói
Hai anh giỏi nghe
Hai anh khoe nhìn giỏi.
(Là những gì?)