Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cửa gì tàu giác chìm sâu
Ai về Chợ Lách, Cái Mơn thì về?