Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Mỗi năm em đến một kì
Đến thì đầy đặn, đi thì mỏng manh.
Bạn chăm thì thấy em nhanh
Bạn lười thì trách "Chú mình chậm ghê!"
(Là gì?)