Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đứng trên Ải Bắc, ngoài trời Nam
Xem các cô con gái con trời, đẹp thay?