Câu đố về thực vật, hoa quả:

Mình tròn lông mọc rậm rì
Sao không uống rượu mặt thì đỏ au
Cởi trần da trắng phau phau
Đã chẳng có đầu, lại chẳng có đuôi
Tên nghe thú vị nhất đời
Hễ gọi đến thời nhảy xổ đến ta.
(Là quả gì?)