Câu đố về động vật:

Mình mặc áo thâm
Cổ quàng khăn trắng
Hễ mở miệng ra
Nhiều người la mắng.
(Là con gì?)