Câu đố khác:

Tôi thường dùng để chứa đồ
Thêm sắc tin tức hàng ngày đến em
Không may bị ngã ngó xem
Trời giông, gió nổi dâng thêm nước cao?