Câu đố về đồ vật:

Mình đồng da sắt
Giát bạc bên trong
Ấm áp cõi lòng
Người ưa người thích?